Algemene voorwaarden

De kleine

lettertjes.

ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Lean People, hierna te noemen: ‘opdrachtnemer’ en een ‘opdrachtgever’.

 1. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder ‘opdrachtgever’: de partij die opdracht geeft.
 2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door opdrachtnemer.
TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

De artikelen 1 t/m 14 hebben betrekking op de opleidingen.

De artikelen 15 t/m 28 hebben betrekking op alle overige diensten.

1. INSCHRIJVING 

Je kunt je inschrijven via onze website www.leanpeople.nl. In de beschrijving van elke opleiding is aangegeven voor wie deze bedoeld is, welk niveau de opleiding heeft en welke specifieke toelatingsvoorwaarden er eventueel gelden.

Wanneer het maximaal toelaatbare aantal aanmeldingen voor een opleiding is overschreden, hanteren wij in eerste instantie de ontvangstdatum van het inschrijfformulier als selectiecriterium. In tweede instantie zullen wij het naleven van de betalingstermijn als selectiecriterium hanteren. Als wij je niet op de datum van je voorkeur kunnen plaatsen, dan doen wij je in overleg een ander voorstel.

2. BEDENKTIJD

Als je je hebt ingeschreven voor een opleiding, heb je gedurende 14 dagen vanaf de inschrijfdatum het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

3. PRIJZEN 

Alle op de website vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW en zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

Indien je een training volgt waaraan een examen is verbonden, kun je je examen éénmalig gratis herkansen. Bij een tweede herkansing van het examen brengen wij extra kosten in rekening.

4. BETALING 

Betaling vindt plaats via een factuur die je van Lean People ontvangt. Wij hanteren een betalingstermijn van 15 dagen na factuurdatum of – wanneer de aanmelding binnen 15 dagen voor de start van de opleiding valt – een betaling per omgaande. De facturen dienen binnen de betalingstermijn of voor de vervaldata van de overeengekomen betalingsregeling te worden voldaan.

5. ANNULERING 

Wil je je deelname aan een opleiding  annuleren, dan kan dat uitsluitend schriftelijk. Als annuleringsdatum hanteert Lean People de ontvangstdatum van je schrijven. De annuleringsdatum wordt door ons altijd gerelateerd aan de startdatum van de opleiding waarvoor je je oorspronkelijk hebt ingeschreven.

 • Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de opleiding worden geen kosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering tussen vier en twee weken voor aanvang van de opleiding wordt 50% van de opleidingskosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt 100% van de opleidingskosten in rekening gebracht.
 • Beëindig of onderbreek je tussentijds de opleiding of neem je niet deel, dan is er in geen geval recht op terugbetaling. In bijzondere gevallen (calamiteiten, ter beoordeling van Lean People) kan worden deelgenomen aan een latere uitvoering van de opleiding.

Na de start van de opleiding kun je geen aanspraak meer maken op restitutie van enig deel van het verschuldigde opleidingsbedrag.

6. RESTITUTIE 

Indien je recht hebt op restitutie van (een deel van) het opleidingsbedrag, zal Lean People zorg dragen voor het verwerken van de restitutie binnen 10 werkdagen na vaststelling.

7. VERHINDERING 

Indien je verhinderd bent deel te nemen aan de opleiding, is het mogelijk dat een andere deelnemer je plaats inneemt, mits diegene voldoet aan de gestelde toelatingsvoorwaarden. Tijdens de duur van de opleiding is het niet mogelijk van deze regeling gebruik te maken.

8. KWALITEITSGARANTIE 

Wanneer je na één opleidingsdag niet overtuigd bent van de kwaliteit van de gekozen opleiding, dan kun je de opleiding afbreken en hoef je de factuur inzake de betreffende opleiding niet te voldoen. Je dient dit verzoek voor aanvang van de tweede opleidingsdag schriftelijk in te dienen via info@leanpeople.nl.

9. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De intellectuele eigendomsrechten op het Lean People lesmateriaal blijven te allen tijde bij Lean People. Gebruik van het trainingsmateriaal anders dan voor eigen studie is niet toegestaan, evenmin het verkopen of afstaan daarvan aan derden.

10. UITSTEL 

Lean People behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmeldingen voor een opleiding, de aanvangsdatum te verzetten.

11. VERVANGING TRAINER 

Lean People is te allen tijde gerechtigd een docent, door haar met de uitvoering van de opleiding belast, te vervangen door een andere docent.

12. KLACHTEN 

Lean People doet er alles aan om je goed te kunnen helpen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Je kunt altijd telefonisch of per mail contact met ons opnemen, zodat we gezamenlijk kunnen proberen om zo snel mogelijk tot een goede oplossing te komen (dat hebben we het liefst!). Bij grote of ingewikkelde problemen kun je onderstaande klachtenprocedure volgen. Vanzelfsprekend behandelen wij je klacht of melding in vertrouwen.

Stuur je klacht voorzien van argumentatie, binnen een termijn van uiterlijk twee weken na beëindiging van de opdracht, schriftelijk op naar het volgende adres:

Lean People
Atoomweg 50
3542 AB Utrecht

Binnen één week na ontvangst van de klacht wordt deze door Lean People schriftelijk bevestigd. Binnen drie weken na ontvangst zal Lean People een inhoudelijke reactie geven. Wij zullen er alles aan doen om er samen uit te komen. Mocht dit niet lukken, dan kan de indiener van de klacht zich schriftelijk wenden tot brancheorganisatie Lean Six Sigma Nederland (LSSN):

Vereniging LSSN
Mary Zeldenrustweg 52
2331 ND Leiden

Het oordeel van LSSN is bindend voor Lean People.

13. VERTROUWELIJKHEID 

Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en docenten. Je kunt hierbij denken aan geheimhoudingsverklaringen inzake bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen en strategieën.

14. WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens geven we je te kennen dat wij alle door jou verstrekte gegevens zullen opnemen in onze geautomatiseerde administratie. Deze verwerken wij intern en gebruiken wij voor een verantwoord klantenbeheer en gedegen bedrijfsvoering. Je kunt hierbij denken aan het inschrijven van deelnemers, het toesturen van lesmateriaal, het uitvoeren van docentbegeleiding en het toesturen van informatie over onze opleidingen of daaraan gerelateerde informatie. Lean People verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. Wil je geen informatie meer van ons ontvangen, dan kun je ons dat schriftelijk meedelen.

De artikelen 15 t/m 28 hebben betrekking op alle overige diensten.

15. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan
16. TERBESCHIKKINGSTELLING VAN INFORMATIE OF MEDEWERKERS DOOR DE OPDRACHTGEVER 
 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan opdrachtgever geretourneerd.
 4. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden of door het te laat of te beperkt beschikbaar stellen van medewerkers, zijn voor rekening van opdrachtgever.
17. UITVOERING VAN DE OPDRACHT C.Q. MEERWERK 
 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt.
 2. Opdrachtnemer kan meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.
 3. Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op opdrachtnemer.
18. GEHEIMHOUDING 
 1. Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
 2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. Opdrachtgever zal de door opdrachtnemer uitgebrachte offerte en de daarin vervatte kennis en ideeën van opdrachtnemer uitsluitend gebruiken ter evaluatie van zijn belang bij de verlening van de opdracht.
 4. Opdrachtgever zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van opdrachtnemer of over diens werkwijze en dergelijke, noch de offerte, rapportage of andere schriftelijke uitingen van opdrachtnemer aan derden ter beschikking stellen. Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
 5. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen ingeschakelde derden.
19. INTELLECTUEEL EIGENDOM 
 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.
 2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, trainingsmateriaal, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.
20. HONORARIUM 
 1. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 3. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 4. Voorschotnota’s welke bij de aanvang van een opdracht in rekening worden gebracht, worden verrekend met de laatste nota na het voltooien van de werkzaamheden.
21. BETALING 
 1. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen vijftien dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Euro door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
 2. Indien opdrachtgever niet binnen de onder 21.1 genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
 3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.
 4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.
22. RECLAMATIES 
 1. Reclamaties met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
 2. Reclamaties als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclamatie heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaalde honorarium.
23. LEVERINGSTERMIJN 
 1. Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
 2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
 3. De overeenkomst kan – tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is – door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
24. OPZEGGING 
 1. Partijen kunnen de overeenkomst alleen opzeggen wegens onvoorziene omstandigheden die zich aan hun invloed onttrekken en hun niet zijn toe te rekenen en welke van dien aard zijn dat de wederpartij de instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten. Opdrachtnemer behoudt daarbij aanspraak op betaling van declaraties voor reeds verrichte en eventueel nog te verrichten werkzaamheden.
 2. De opzegging dient schriftelijk, met opgave van redenen, aan de wederpartij te worden meegedeeld.
25. AANSPRAKELIJKHEID 
 1. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van hem kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot het bedrag van het honorarium dat de opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium over de laatste zes maanden.
 2. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij de aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
26. VERVALTERMIJN 

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

27. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE 
 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer gevestigd is. Het vorenstaande laat onverlet dat partijen een andere wijze van geschillenbeslechting kunnen overeenkomen.

Heb je vragen of opmerkingen met betrekking tot onze Algemene Voorwaarden, dan kun je altijd contact opnemen via info@leanpeople.nl.