Algemene voorwaarden

De kleine

lettertjes.

ALGEMEEN
1. TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst ter zake van de Dienst(en) die wij (Lean People) aan jou verlenen.
 2. In deze voorwaarden maken we gebruik van steeds terugkerende termen. In deze voorwaarden wordt bedoeld met:
 • Deelnemer: een natuurlijk persoon die aan een Training deelneemt;
 • Dienst: een Training, projectmanagement en interim management;
 • Lean People (en wij, ons/onze): de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lean People V.O.F.;
 • Opdracht: een door Opdrachtgever aan Lean People verstrekte opdracht om een of meerdere Dienst(en) te verrichten;
 • Opdrachtgever (en je/jij, jou(w): een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die een Dienst van Lean People afneemt;
 • Partijen: de Opdrachtgever en Lean People in haar hoedanigheid van opdrachtnemer gezamenlijk;
 • Trainer: een natuurlijk persoon die namens of in opdracht van Lean People een Training verzorgt;
 • Training: alle door Lean People verzorgde of georganiseerde trainingsprogramma’s of onderdelen van trainingsprogramma’s.
2. INTELLECTUEEL EIGENDOM
 1. Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van Trainingen, trainingsmateriaal, leerplannen, informatie, methodes, technieken en programma’s welke door of voor ons zijn ontwikkeld blijven altijd onze eigendom. De hier bedoelde intellectuele eigendomsrechten die we aan jou of een Deelnemer verstrekken of mededelen, geven je enkel een niet overdraagbaar gebruiksrecht om het materiaal intern te gebruiken voor het verbeteren van de kennis en/of vaardigheden van jouzelf, de Deelnemer of jullie eigen personeel. Gebruik voor andere doeleinden, zoals het verkopen, publiek maken, het afstaan of overdragen aan anderen, is niet toegestaan.
 2. Jij als Opdrachtgever vrijwaart ons, Lean People, voor elke aansprakelijkheid en alle schade die voortvloeit uit een inbreuk van het eerste lid van dit artikel 2.
3. ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Wij nemen jouw privacy serieus. Wij houden ons dan ook aan het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en verwijzen voor een nadere uitwerking daarvan naar onze privacyverklaring, te raadplegen via onze website (leanpeople.nl/privacyverklaring).

4. VERTROUWELIJKHEID

Alle informatie die door of in opdracht van jou als Opdrachtgever en/of Deelnemer(s) aan ons wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor Lean People, onze medewerkers en/of Trainers en door ons ingeschakelde derden. Je kunt van ons verwachten dat er zorgvuldig met die informatie wordt omgegaan.

5. AANSPRAKELIJKHEID

Wij doen vanuit Lean People ons best om de werkzaamheden zo goed mogelijk te verrichten. Om onze werkzaamheden zo goed mogelijk te verrichten, is het belangrijk dat je als Opdrachtgever of Deelnemer aan ons juiste en volledige informatie verstrekt. Als wij niet over de juiste of volledige informatie beschikken en wij maken daardoor een fout, dan is en zijn Lean People, haar bestuurders, haar werknemers, degenen die de Opdracht feitelijk uitvoeren en de door Lean People bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden (hierna gemakshalve: “Lean People c.s.”) niet aansprakelijk voor de schade die daardoor ontstaat. Als je bewijst dat jij als Opdrachtgever schade hebt geleden door een fout van Lean People c.s. die bij zorgvuldig handelen niet zou zijn gemaakt, is Lean People voor die schade aansprakelijk tot het bedrag van de vergoeding die Lean People voor haar werkzaamheden in het kader van de Opdracht heeft ontvangen. Bij Opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal de vergoeding over de laatste zes maanden. Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van Lean People c.s. is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in dat geval onder onze verzekering wordt gedekt plus het daarbij geldend eigen risico.

6. INSCHAKELING DERDEN

Het staat ons vrij om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Opdracht. Wij zullen deze derden natuurlijk zorgvuldig selecteren. Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden, tenzij er vanuit Lean People sprake is van opzet of grove schuld. Als een ingeschakelde derde zijn/haar aansprakelijkheid richting ons beperkt, zullen wij deze beperking van aansprakelijkheid mede namens jou als Opdrachtgever accepteren, of, wanneer deze derde zich in een concreet geval op diens beperking van aansprakelijkheid beroept, in elk geval ook voor jou laten gelden.

7. VRIJWARING

Jij als Opdrachtgever vrijwaart ons, Lean People, voor alle aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden voortvloeiend uit of verband houdend met de voor jou verrichte werkzaamheden, tenzij de aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Lean People.

8. VERVALTERMIJN

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen jouw vorderingsrechten of andere bevoegdheden die je op welke manier ook ten aanzien van Lean People hebt verkregen in verband met de uitvoer van de Opdracht (bijvoorbeeld een eventueel recht op schadevergoeding) in ieder geval 12 maanden na het moment waarop deze vorderingsrechten en bevoegdheden zijn ontstaan.

9. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
 1. Op alle Opdrachten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing
 2. Als we onverhoopt een geschil met elkaar hebben, hopen we dat we dit in overleg kunnen oplossen. Als we er samen toch niet uitkomen, en we moeten naar de rechter vanwege een Opdracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en we kunnen niet terecht bij een kantonrechter, dan leggen we het geschil voor aan de bevoegde rechter in Utrecht. Dat neemt niet weg dat we in overleg natuurlijk een andere wijze van geschillenbeslechting kunnen overeenkomen.
10. OVERMACHT
  1. Indien wij als gevolg van overmacht tijdelijk niet in staat zijn de overeengekomen Opdracht uit te voeren, hebben wij het recht om zonder enige verplichting tot schadevergoeding of betaling van enig bedrag en onverminderd de ons verder toekomende rechten, de uitvoering van onze werkzaamheden op te schorten totdat deze overmachtssituatie niet meer bestaat.
  2. Indien wij als gevolg van overmacht blijvend niet in staat zijn één of meerdere of alle overeengekomen Opdrachten uit te voeren, hebben wij het recht om zonder enige verplichting tot schadevergoeding of betaling van enig bedrag en onverminderd de ons verder toekomende rechten, de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te beëindigen.
  3. Van overmacht is sprake, als zich omstandigheden voordoen die de nakoming van enige verbintenis verhinderen, en die niet aan ons zijn toe te rekenen, zoals stakingen, stagnatie bij toeleveranciers, en fouten of vertragingen bij ingeschakelde derden, uitbraken van ziektes, een virus, epidemie of pandemie, brand, natuurrampen, overheidsmaatregelen, terrorisme en oorlog.
  4. Bij ziekte of onverwachts uitval van Trainers, ander personeel van ons of ingeschakelde derden door omstandigheden die niet aan ons kunnen worden toegerekend, doen wij ons best om geschikte vervanging te verzorgen om in te zetten bij een Opdracht, maar we kunnen dit niet garanderen. Wanneer een dergelijk geval van ziekte of onverwachtse uitval zich voordoet, geldt dat als een overmachtssituatie als bedoeld in dit artikel 10.
  5. Jij bent als Opdrachtgever in alle gevallen gehouden om de overeengekomen prijs, de verschotten en de kosten verband houdende met de al verrichte werkzaamheden, inclusief de btw aan ons te voldoen.

 

TRAININGEN, VIA WEBSITE INSCHRIJVING
 11. TOEPASSELIJKHEID DEEL B

Wanneer je je hebt ingeschreven voor een Training via het inschrijfformulier op onze website, is dit deel B van deze Algemene Voorwaarden (artikel 11 tot en met 21) van toepassing, net als het voorgaande deel A (artikel 1 tot en met 10).

12. INSCHRIJVING
 1. Je kunt je inschrijven voor een Training via onze website leanpeople.nl. In de beschrijving van elke Training is aangegeven voor wie deze bedoeld is, welk niveau de Training heeft en welke specifieke toelatingsvoorwaarden er eventueel gelden. Nadat je het inschrijfformulier voor een Training via leanpeople.nl hebt ingevuld, krijg je van ons per e-mail een bevestiging van je inschrijving. Zodra wij die bevestiging aan je hebben gestuurd is je inschrijving voltooid en komt er een overeenkomst tot stand tussen Lean People en jou als Opdrachtgever. Door je inschrijving aanvaard jij als deze algemene voorwaarden. Tenzij er sprake is van het bepaalde in artikel 18, is bij een inschrijving via leanpeople.nl de Opdrachtgever tevens Deelnemer van de Training. Lean People heeft het recht om een inschrijving altijd zonder opgave van redenen te weigeren.
 2. Wanneer het maximaal toelaatbare aantal aanmeldingen voor een Training is overschreden, hanteren wij de datum en (als dat nodig blijkt) het tijdstip van ontvangst van het inschrijfformulier als selectiecriteria. Als wij je niet op de datum van je voorkeur kunnen plaatsen, dan doen wij je in overleg een ander voorstel. Als er in overleg geen geschikte datum gevonden kan worden, komt er geen overeenkomst tot stand.
 3. In geval van onvoldoende inschrijvingen hebben wij het recht een Training af te lasten dan wel trainingsgroepen samen te voegen. We zullen je daar in dat geval tijdig, maar uiterlijk een week voor aanvang van de Training, van op de hoogte stellen.
13. PRIJZEN

Alle op de website vermelde prijzen zijn exclusief btw en zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

Indien je een Training volgt waaraan een examen is verbonden, kun je dat examen éénmalig kosteloos herkansen. Bij een tweede herkansing van het examen brengen wij extra kosten in rekening ter hoogte van € 50,00 per extra herkansing.

14. BETALING

Wij werken op factuurbasis. Betaling voor de Training vindt plaats door bijschrijving van het gefactureerde bedrag op de op deze factuur vermelde bankrekening van Lean People. Het gefactureerde bedrag moet binnen 30 dagen na factuurdatum zijn voldaan.

Indien er een betalingsregeling is overeengekomen, dienen de verschuldigde betalingen voor de vervaldata van de overeengekomen betalingsregeling te worden voldaan.

15. ANNULERING

Wil je je deelname aan een Training annuleren, dan kan dat uitsluitend schriftelijk. Lean People hanteert als datum van jouw annulering de ontvangstdatum van die schriftelijke annulering. Wij kijken vervolgens hoe ver de annuleringsdatum is verwijderd van de startdatum van de Training waarvoor je je in eerste instantie hebt ingeschreven. Hierbij hanteren we de volgende regels:

 • Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de Training worden geen kosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering tussen vier en twee weken voor aanvang van de Training wordt 50% van de trainingsprijs in rekening gebracht.
 • Bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de (eerste) dag van de Training wordt 100% van de trainingsprijs in rekening gebracht.
 • Beëindig of onderbreek je tussentijds de Training of neem je niet deel, dan is er in geen geval recht op terugbetaling. In bijzondere gevallen (calamiteiten, ter beoordeling van Lean People) kan worden deelgenomen aan een latere uitvoering van de Training.

Na de start van de Training kun je geen aanspraak meer maken op restitutie van enig deel van het voor de Training verschuldigde bedrag.

16. RESTITUTIE

Indien je recht hebt op restitutie van (een deel van) het trainingsbedrag, zorgen wij ervoor dat de restitutie is verwerkt binnen 10 werkdagen na vaststelling van jouw recht op restitutie.

17. VERPLAATSEN TRAINING

Onverminderd en rekening houdend met artikel 12.3 hebben wij altijd het recht om het tijdstip, de locatie en de plaats van de Training(sdag) te verplaatsen.

18. VERHINDERING

Indien je verhinderd bent deel te nemen aan de Training, mag in overleg met Lean People iemand anders jouw plek als Deelnemer innemen, mits diegene voldoet aan de gestelde toelatingsvoorwaarden. Van deze regeling kan slechts voorafgaand aan de aanvang van de (eerste) Training(dag) gebruikt worden gemaakt. Zodra de (eerste) Training(dag) heeft aangevangen, is het niet meer mogelijk van deze regeling gebruik te maken.

19. VERBOD GEBRUIK TRAININGSMATERIAAL VOOR ANDERE DOELEINDEN

Het is jou en/of de Deelnemer niet toegestaan de op basis van de door Lean People verzorgde Training, ontwikkelde leerplannen en het daarbij te gebruiken trainingsmateriaal zelf ofwel in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

20. VERVANGING TRAINER

Indien de Training een meerdaagse training is, doen wij ons best om de verschillende onderdelen steeds door dezelfde Trainer te laten verzorgen. Het staat ons echter vrij om een (aangekondigde) Trainer te vervangen door een andere Trainer, als dat wat ons betreft nodig zou zijn.